Hila Cohen

תוצאות אחרונות

Hila Cohen

10K

לפני 11 ימים
5,012 כללי 517 גיל 3,458 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2019

42:45

תוצאת השנה
253 כללי 4 גיל 5 בנשים

10K

פברואר 2019
253 כללי 10 גיל 28 בנשים גיל 44

2K

2K

דצמבר 2018

10:43

תוצאת השנה
55 כללי 3 גיל 13 בנשים גיל 16

2K

אוקטובר 2016
68 כללי 2 גיל 23 בנשים גיל 7

2K

מאי 2016

10:30

שיא אישי
16 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 13

2K

ינואר 2010

12:20

תוצאת השנה
79 כללי 45 גיל

5K

5K

פברואר 2019

36:34

תוצאת השנה
226 כללי 29 גיל 84 בנשים גיל 29

5K

נובמבר 2018
440 כללי 122 גיל 122 בנשים גיל 13

5K

נובמבר 2018
311 כללי 18 גיל 40 בנשים גיל 16

5K

נובמבר 2018
518 כללי 53 גיל 117 בנשים גיל 14

5K

אוקטובר 2018

16:52

שיא אישי
172 כללי 26 גיל 56 בנשים

5K

אפריל 2018
716 כללי 213 בנשים

5K

מרץ 2018
77 כללי 3 גיל 11 בנשים גיל 15

5K

מרץ 2018
110 כללי 4 גיל 24 בנשים גיל 32

5K

מרץ 2018
1,607 כללי 201 גיל 454 בנשים גיל 17

5K

דצמבר 2017
463 כללי 190 גיל 225 בנשים

5K

נובמבר 2017

39:23

תוצאת השנה
592 כללי 44 גיל 208 בנשים גיל 23

5K

מאי 2016
54 כללי 4 גיל 17 בנשים גיל 38

5K

מאי 2016

29:34

תוצאת השנה
152 כללי 42 גיל 43 בנשים

5K

דצמבר 2015
102 כללי 6 גיל 27 בנשים גיל 15

5K

אוקטובר 2015
128 כללי 23 גיל 46 בנשים גיל 30

5K

מרץ 2015

30:44

תוצאת השנה
65 כללי 9 גיל 23 בנשים

5K

מאי 2014

21:03

תוצאת השנה

5K

מאי 2013

20:24

תוצאת השנה

5K

אפריל 2013
116 כללי 21 גיל גיל 30


5K

פברואר 2012

27:40

תוצאת השנה

5K

ספטמבר 2011

26:58

תוצאת השנה

5K

אפריל 2010

27:38

תוצאת השנה

5K

יוני 2009

25:20

תוצאת השנה

10K

10K

לפני 11 ימים
5,012 כללי 517 גיל 3,458 בגברים גיל 18

10K

פברואר 2019

42:45

תוצאת השנה
253 כללי 4 גיל 5 בנשים

10K

פברואר 2019
253 כללי 10 גיל 28 בנשים גיל 44

10K

נובמבר 2018
329 כללי 16 גיל 116 בנשים גיל 35

10K

נובמבר 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 30

10K

אפריל 2018

41:45

שיא אישי
178 כללי 4 גיל 13 בנשים גיל 25

10K

פברואר 2018
9,001 כללי 214 גיל 2,818 בנשים גיל 18

10K

פברואר 2018
11,655 כללי 589 גיל 4,393 בנשים

10K

אוקטובר 2017

1:01:12

תוצאת השנה
6,942 כללי 750 גיל 1,197 בנשים גיל 20

10K

אוקטובר 2017
561 כללי 59 גיל 141 בנשים גיל 43

10K

יוני 2017
184 כללי 10 גיל 31 בנשים

10K

מרץ 2017
4,680 כללי 134 גיל גיל 19

10K

פברואר 2017
6,514 כללי 574 גיל 1,424 בנשים גיל 34

10K

פברואר 2017
9,652 כללי 414 גיל 2,997 בנשים גיל 35

10K

פברואר 2017
10,984 כללי 703 גיל 3,814 בנשים גיל 44

10K

נובמבר 2016
14,683 כללי 1,474 גיל 4,673 בנשים גיל 43

10K

אוקטובר 2016
314 כללי 34 גיל 51 בנשים גיל 42

10K

יוני 2016
87 כללי 19 גיל 19 בנשים גיל 28

10K

פברואר 2016

1:11:27

תוצאת השנה
9,380 כללי 1,246 גיל 3,196 בנשים גיל 34

10K

אפריל 2015

1:04:23

תוצאת השנה

10K

מרץ 2015
5,276 כללי 250 גיל 1,878 בנשים גיל 18

10K

נובמבר 2014

1:05:47

תוצאת השנה
1,158 כללי 5 גיל 200 בנשים גיל 17

10K

מרץ 2014
4,090 כללי 84 גיל 721 בנשים גיל 17

10K

פברואר 2014
13,396 כללי 766 גיל 4,814 בנשים גיל 36

10K

אוקטובר 2013
15,048 כללי 2,246 גיל 3,731 בנשים גיל 37

10K

אוקטובר 2013
17,468 כללי 3,090 גיל 5,137 בנשים גיל 39

10K

מרץ 2013
10,397 כללי 3,048 בנשים גיל 36

10K

מרץ 2013
11,113 כללי 3,465 בנשים גיל 31

10K

מרץ 2013

45:56

תוצאת השנה
168 כללי גיל 20


10K

פברואר 2013
234 כללי גיל 30

10K

מרץ 2012

56:38

תוצאת השנה
3,317 כללי גיל 29

10K

מרץ 2012
3,955 כללי גיל 29

10K

מרץ 2012
2,228 כללי 349 בנשים גיל 15

10K

מרץ 2011

1:06:34

תוצאת השנה

10K

אוקטובר 2010

10K

מאי 2010

55:37

תוצאת השנה
1,777 כללי גיל 34

10K

מרץ 2010
1,070 כללי גיל 13

10K

מאי 2009

56:48

תוצאת השנה

10K

אפריל 2009
2,755 כללי 304 בנשים גיל 24

10K

אפריל 2009


10K

יוני 2007

47:53

תוצאת השנה

10K

אפריל 2006

10K

מרץ 2006

55:09

תוצאת השנה
654 כללי גיל 21

15K

15K

נובמבר 2016

1:08:07

שיא אישי
370 כללי 12 גיל 24 בנשים גיל 23

חצי מרתון

21.1K

ינואר 2019

3:35:33

תוצאת השנה
1,553 כללי 47 גיל 425 בנשים גיל 31

21.1K

דצמבר 2018
629 כללי 17 גיל 50 בנשים

21.1K

פברואר 2018

1:36:32

שיא אישי
424 כללי 13 גיל 24 בנשים גיל 25

21.1K

פברואר 2017

2:24:36

תוצאת השנה
6,779 כללי 423 גיל 1,619 בנשים גיל 34

מרתון

42.2K

ינואר 2019

3:44:42

שיא אישי
388 כללי 10 גיל 24 בנשים גיל 44

42.2K

אפריל 2017

3:54:24

תוצאת השנה
4,593 כללי 188 גיל 462 בנשים

חצי איש ברזל

70.3

אוקטובר 2016

5:18:35

שיא אישי
77 כללי 1 גיל 5 בנשים גיל 22

תוצאות נוספות

נובמבר 2018
588 כללי 164 גיל 193 בנשים גיל 18

ספטמבר 2018
139 כללי 2 גיל 62 בנשים גיל 8

מרץ 2018
1,421 כללי 1,421 גיל 1,421 בנשים גיל 36

מרץ 2018
1,646 כללי 1,646 גיל 1,646 בנשים גיל 16

800
מרץ 2018
221 כללי 88 בנשים גיל 90

אוקטובר 2017
11 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 24

33 כללי 15 גיל 33 בנשים

אפריל 2017
86 כללי 17 גיל 20 בנשים גיל 20

אפריל 2017
1,099 כללי 1,099 גיל 1,099 בנשים גיל 34

אפריל 2017
1,202 כללי 1,202 גיל 1,202 בנשים גיל 44

אפריל 2017
1,083 כללי 1,083 גיל 1,083 בנשים גיל 23

520 כללי 33 גיל 199 בנשים

47 כללי 2 גיל 6 בנשים


דצמבר 2016
642 כללי 139 גיל 233 בנשים

122 כללי 11 גיל 36 בנשים

אוקטובר 2016
131 כללי 44 גיל 46 בנשים גיל 10

אוקטובר 2016
164 כללי 58 גיל 62 בנשים גיל 6

3 כללי 2 גיל 3 בנשים גיל 23

יוני 2016
6 כללי 6 גיל 6 בנשים גיל 25

אפריל 2016
3 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 23

אפריל 2016
511 כללי 511 גיל 511 בנשים גיל 34

אפריל 2016
145 כללי 145 גיל 145 בנשים גיל 33

אפריל 2016
863 כללי 863 גיל 863 בנשים גיל 38

137 כללי 15 גיל 46 בנשים

268 כללי 99 גיל 136 בנשים

אוקטובר 2015
1 כללי 1 גיל 1 בנשים

אוקטובר 2015
20 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 22

אוקטובר 2015
78 כללי 25 גיל 28 בגברים גיל 9

יוני 2015
7 כללי 1 גיל 7 בנשים גיל 22

מאי 2015
3 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 22

49 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 22

מאי 2015
755 כללי 289 גיל 296 בנשים גיל 29

אפריל 2015
25 כללי 2 גיל 25 בנשים גיל 22

פברואר 2015
181 כללי 181 גיל 181 בגברים גיל 28

דצמבר 2014
25 כללי 1 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2014
15,574 כללי 1,449 גיל 5,130 בנשים


ספטמבר 2014
16 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 21

מאי 2014
16 כללי 2 גיל 16 בנשים גיל 21

מאי 2014
33 כללי 2 גיל 6 בנשים גיל 21

אפריל 2014
9 כללי 2 גיל 9 בנשים גיל 21

ינואר 2014

נובמבר 2013
10 כללי 10 בנשים גיל 20

אוקטובר 2013
26 כללי גיל 20

אוקטובר 2013
26 כללי גיל 20


יולי 2013
19 כללי גיל 20מאי 2013
38 כללי גיל 20

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Hila Cohen