Chen Santar

תוצאות אחרונות

Chen Santar
לפני 16 ימים
85 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 40

42.2K

מרץ 2019
712 כללי 24 גיל 81 בנשים גיל 40

10K

פברואר 2019
85 כללי 3 גיל 8 בנשים

2K

2K

מאי 2016

8:45

שיא אישי
15 כללי 1 גיל 1 בנשים

2K

מאי 2015

2K

מאי 2015

10:21

תוצאת השנה
66 כללי 1 גיל 4 בנשים

5K

5K

ספטמבר 2018

23:15

תוצאת השנה
54 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 39

5K

מאי 2018
25 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 39

5K

ספטמבר 2017

23:10

תוצאת השנה
67 כללי 3 גיל 9 בנשים

5K

ספטמבר 2016

23:08

שיא אישי
69 כללי 1 גיל 7 בנשים

5K

פברואר 2016
65 כללי 2 גיל 4 בנשים

5K

ספטמבר 2015

23:45

תוצאת השנה

5K

מאי 2015

5K

מאי 2015
20 כללי 3 גיל 6 בנשים

5K

דצמבר 2014

25:03

תוצאת השנה

10K

10K

פברואר 2019
85 כללי 3 גיל 8 בנשים

10K

פברואר 2019

48:45

תוצאת השנה
51 כללי 3 גיל 4 בנשים גיל 40

10K

ינואר 2019
45 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

נובמבר 2018
44 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 39

10K

אוקטובר 2018
60 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 39

10K

יוני 2018
33 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 39

10K

יוני 2018
49 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 39

10K

מאי 2018

47:05

תוצאת השנה
22 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 39

10K

מאי 2018
12 כללי 3 גיל 3 בנשים גיל 39

10K

מאי 2018
8 כללי 1 בנשים

10K

אפריל 2018
41 כללי 3 גיל 10 בנשים

10K

אפריל 2018
29 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 39

10K

מרץ 2018
15 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 39

10K

פברואר 2018
34 כללי 2 גיל 4 בנשים

10K

דצמבר 2017
22 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

נובמבר 2017

10K

אוקטובר 2017
14 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אוקטובר 2017

44:48

שיא אישי
26 כללי 3 גיל 3 בנשים

10K

יוני 2017
71 כללי 2 גיל 6 בנשים

10K

מאי 2017
25 כללי 2 גיל 2 בנשים

10K

מאי 2017
10 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 38

10K

אפריל 2017
17 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

מרץ 2017
17 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 38

10K

מרץ 2017
16 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 38

10K

מרץ 2017
21 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

ספטמבר 2016

46:38

תוצאת השנה
88 כללי 3 גיל 11 בנשים גיל 37

10K

מאי 2016
24 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 37

10K

אפריל 2016
13 כללי 1 גיל 1 בנשים

10K

אפריל 2016
60 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

מרץ 2016
25 כללי 1 גיל 1 בנשים


10K

ינואר 2016
57 כללי 2 גיל 8 בנשים גיל 37

10K

דצמבר 2015
75 כללי 6 גיל 8 בנשים גיל 36

10K

אוקטובר 2015

48:35

תוצאת השנה
64 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

אוקטובר 2015
58 כללי 1 גיל 2 בנשים

10K

יולי 2015
30 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 36

10K

יוני 2015
31 כללי 1 גיל 1 בנשים גיל 36

10K

יוני 2015
89 כללי 3 גיל 11 בנשים

10K

מאי 2015
42 כללי 1 גיל

10K

מאי 2015
16 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 36

10K

מאי 2015
74 כללי 1 גיל 3 בנשים

10K

אפריל 2015
58 כללי 1 גיל 6 בנשים

10K

אפריל 2015
32 כללי 2 גיל

10K

אפריל 2015
155 כללי 27 בנשים גיל 36

10K

אפריל 2015

10K

אפריל 2015
38 כללי 3 גיל 5 בנשים

10K

מרץ 2015
20 כללי 2 גיל

10K

מרץ 2015
29 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 36

10K

מרץ 2015
54 כללי 3 גיל 5 בנשים

10K

פברואר 2015
103 כללי 4 גיל 10 בנשים

10K

פברואר 2015
225 כללי 8 גיל 25 בנשים

10K

פברואר 2015
204 כללי 14 גיל 42 בנשים גיל 36

10K

ינואר 2015
243 כללי 16 גיל 27 בנשים

10K

דצמבר 2014
63 כללי 7 גיל 9 בנשים

10K

דצמבר 2014
82 כללי 1 גיל 5 בנשים

10K

נובמבר 2014

56:58

תוצאת השנה
580 כללי 40 גיל 41 בנשים גיל 35

15K

15K

פברואר 2018

1:13:24

שיא אישי
288 כללי 3 גיל 19 בנשים גיל 39

15K

פברואר 2016

1:16:52

תוצאת השנה
182 כללי 10 גיל 19 בנשים גיל 37

15K

נובמבר 2015

1:16:02

תוצאת השנה
123 כללי 1 גיל 2 בנשים

חצי מרתון

21.1K

פברואר 2019

2:04:37

תוצאת השנה
35 כללי 4 גיל 7 בנשים

21.1K

נובמבר 2018
173 כללי 2 גיל 13 בנשים גיל 39

21.1K

ספטמבר 2018
112 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 39

21.1K

יולי 2018

1:46:18

תוצאת השנה
43 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 39

21.1K

מרץ 2018
19 כללי 1 גיל 1 בנשים

21.1K

נובמבר 2017
83 כללי 4 גיל 10 בנשים גיל 38

21.1K

ספטמבר 2017

1:44:34

שיא אישי
69 כללי 2 גיל 2 בנשים

21.1K

דצמבר 2016
815 כללי 12 גיל 62 בנשים גיל 37

21.1K

נובמבר 2016
70 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 37

21.1K

אוקטובר 2016
53 כללי 1 גיל 2 בנשים גיל 37

21.1K

פברואר 2016
2,615 כללי 55 גיל 273 בנשים גיל 37

21.1K

פברואר 2016

1:46:09

תוצאת השנה
43 כללי 1 גיל 5 בנשים

21.1K

דצמבר 2015

1:58:41

תוצאת השנה
26 כללי 2 גיל 4 בנשים

21.1K

נובמבר 2015
113 כללי 5 גיל 15 בנשים גיל 36

21.1K

מאי 2015
62 כללי 5 גיל 6 בנשים גיל 36


21.1K

פברואר 2015
4,983 כללי 149 גיל 840 בנשים גיל 36

מרתון

42.2K

מרץ 2019
712 כללי 24 גיל 81 בנשים גיל 40

42.2K

פברואר 2019

4:07:47

שיא אישי
1,217 כללי 26 גיל 107 בנשים גיל 40

42.2K

ינואר 2019
820 כללי 30 גיל 102 בנשים גיל 40

תוצאות נוספות

לפני 16 ימים
85 כללי 1 גיל 4 בנשים גיל 40

אוקטובר 2018
17 כללי 2 גיל 4 בנשים גיל 39

ספטמבר 2018
20 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 39

אוגוסט 2018
2 כללי 2 גיל 2 בנשים גיל 39

8K
אפריל 2018
20 כללי 1 גיל 1 בנשים

10k
אפריל 2018
61 כללי 1 גיל 4 בנשים

9k
מרץ 2018
5 כללי 1 גיל 1 בנשים

21k
דצמבר 2017
20 כללי 1 גיל 1 בנשים

נובמבר 2017
55 כללי 2 גיל 7 בנשים גיל 38

D2S
מאי 2017
215 כללי 19 גיל 188 בגברים

אפריל 2017
45 כללי 2 גיל 5 בנשים גיל 38

דצמבר 2016
21 כללי 1 גיל 2 בנשים

16 כללי 1 גיל 1 בנשים

21k
אוקטובר 2016
25 כללי 2 גיל 2 בנשים

12 כללי 1 גיל 1 בנשים

ספטמבר 2016
15 כללי 1 גיל 3 בנשים גיל 37

מאי 2016
24 כללי 1 גיל 6 בנשים גיל 37

31 כללי 3 גיל 3 בנשים

אוקטובר 2015
59 כללי 3 גיל 9 בנשים גיל 36

24 כללי 2 גיל 2 בנשים

ספטמבר 2015
43 כללי 3 גיל 4 בנשים

יוני 2015
38 כללי 1 גיל 1 בנשים

מאי 2015
39 כללי 1 גיל 5 בנשים

אוקטובר 2014
504 כללי 66 בנשים גיל 35

הורידו בחינם את אפליקצית מבט למרוץ

 Google Play כעת ב-

השוו את התוצאות שלכם עם

Chen Santar